Ceský

Evropská patentová organizace je jedno z vedoucích celoevropských za?ízení k výzkumu nehmotných majetkových hodnot, obzvlášt? v?nujeme pozornost významu obchodních zna?ek a vynález?.

 

Pomocí ro?ní studie obchodních zna?ek eurobrand vytvá?íme pov?domí o hodnotách obchodních zna?ek, uskute??ujeme pravidelné seminá?e na téma významu obchodních zna?ek a vyznamenávání osob, které tyto zna?ky vytvá?í.

 

Díky spolupráci na mezinárodních standardech posuzování vynález? a zna?ek, jakož i díky službám týkajících se posuzování obchodních zna?ek a díky poradenským službám p?ispíváme k dlouhodobému rozvoji v Evrop?.

eurobrand – Brand value across Europe. eurobrand nabízí hodnocení 50 nejcenn?jších poskytovatel? obchodních zna?ek a 25 jednotlivých obchodních zna?ek, dále analýzy zemí a odv?tví, jakož i detailní reporty samotných zemí.

Seminá?e eurobrand objas?ují celkový rozsah veškerého managementu Intellectual Property, hlavn? co se tý?e vedení vynález? a vedení obchodních zna?ek, fungují také jako hlavní centrála s významnými evropskými experty obchodních zna?ek a upozor?ují na hodnotu daných obchodních zna?ek.

Eurobrand valuation jsou nezávislí experti pro posuzování zna?ek a vynález? v Evrop?. Nabízíme posuzování zna?ek a vynález?; kalkulace licencí, analýzy hodnot zna?ek, podávání zpráv o hodnotách zna?ek, poradenství v oblasti struktury podniku orientovaného na hodnoty obchodních zna?ek…

Cílem tohoto vyznamenání je prokázat ?est osobnostem a nositel?m rozhodnutí, kte?í svou osobní pílí a vášní p?ipravili jednotlivé zna?ky a dlouhodob? vytvá?eli jejich hodnotu.

sign up for our newsletter

 

After registration you receive an e-mail to confirm subscription via link.